Vedení účetnictví a daňové evidence

 

-          vedení finančního účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, prováděcími

            vyhláškami a účetními standardy

-          zajištěno účetními, kteří jsou zapojeni do systému certifikace Svazu účetních

-          sestavování měsíčních závěrek, výkazů a jiných výstupů požadovaných klientem

-          zpracování přiznání k DPH včetně návazných přehledů (souhrnné a kontrolní hlášení)

-          vedení pomocných knih a evidencí – kniha došlých a vydaných faktur, evidence majetku

-          zpracování roční účetní závěrky a vytvoření podkladů pro přiznání k daním z příjmů

-          vedení daňové evidence v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů

-          účtovat i evidovat příjmy a výdaje lze též na střediska, činnosti nebo zakázky

-          kontrola platební morálky odběratelů - upomínky, penalizace, zápočty

-          vymáhání pohledávek právní cestou 

-          komunikace s bankou – elektronické příkazy k úhradě

-          pro firmy se zahraniční majetkovou účastí jsme schopni výstupy z účetnictví

           včetně daňových přiznání zasílat také v němčině a angličtině

-         výstupy z účetnictví, daňové evidence i mezd je možno exportovat

           v datových formátech - soubory xls, doc, pdf, XML, HTML